logotyp

Informace o GDPR

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Na webových stránkách školy (www.zsdpnbites.cz) se neuchovávají žádné citlivé osobní informace.

Úvod

Tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady") vysvětlují, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, když zajišťujeme výchovu a vzdělávání v souladu se zákony ČR, poskytujeme služby v rámci naší doplňkové činnosti, používáme Vaše osobní údaje nebo když navštívíte naši webovou stránku.

Zásady popisují způsob shromažďování, použití a zpracování Vašich osobních údajů a dále způsob splnění právních povinností, které vůči Vám máme. Vaše soukromí je pro nás důležité. Ochranu Vašich osobních údajů a souvisejících práv považujeme za jednu z našich priorit.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají uchazečů o zaměstnání, uchazečů o vzdělávání, dětí/žáků, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců, dodavatelů, uživatelů našich webových stránek a dalších osob, které spolupracují s naší organizací.

Pro účely splnění požadavků platné legislativy upravující ochranu osobních údajů (mimo jiné též Nařízení General Data Protection Regulation (EU) 2016/679), dále jen „GDPR", uvádíme, že organizací odpovědnou za nakládání s Vašimi osobními údaji (dále jen „Správce) je

Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš

statutární zástupce: Mgr. Alice Bednářová

se sídlem: U Stadionu 285, Velká Bíteš 59501

IČO: 70 831 386

datová schránka: 7eysxk5

tel: 566 532 442

Případně můžete poslat e-mail na adresu: bednarova.alice@centrum.cz

Kontaktní údaje pověřence osobních údajů jsou:

email: hartmanova@pkkv.cz

tel: +420 724 167 744

Jsme oprávněni provádět průběžné úpravy těchto Zásad zpracování a ochrany osobních údajů. Všechny změny a aktuální znění Zásad budou k dispozici na této stránce a také v listinné podobě v kanceláři ředitele školy.


Základní pojmy

 • General Data Protection Regulation (GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – legislativní nástroj Evropské unie, jehož cílem je harmonizace evropských zákonů o ochraně osobních údajů. Toto nařízení je účinné od 25. května 2018 a veškeré odkazy na něj je nutné vykládat s odkazem na národní legislativy, do kterých je nebo bude implementováno.

 • Osobní údajveškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, (např. jméno, adresa, datum narození, rodné číslo…)

 • Osobní údaj zvláštní kategorie (citlivý údaj) – osobní údaj takového charakteru, který může subjekt údajů sám o sobě poškodit ve společnosti, v zaměstnání, ve škole, nebo může zapříčinit jeho diskriminaci. Jde o údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; takovým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

 • Zpracování osobní údajů – jakákoliv operace s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, uložení, pozměnění, nahlédnutí, použití, šíření, omezení, výmaz apod.

 • Správce – právnická nebo fyzická osoba (v tomto případě škola), která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

 • Zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, nebo subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce (správce si jej najímá - např. Středisko školních služeb, mzdová účetní, poskytovatel pracovně lékařských služeb apod.)

 • Pověřenec – osoba, která posuzuje činnost správce či zpracovatele, zda je v souladu s platnou právní úpravou, informuje je, radí, dává doporučení. Ředitel školy určuje/pověřuje/jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 37 Nařízení. Uzavře s ním pracovně právní vztah, nebo smluvní vztah podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 • Uchazeči o zaměstnání– jsou osoby ucházející se o pracovní pozice nabízené ze strany Správce, včetně plných, částečných a dočasných pracovních úvazků nebo najatých k plnění určitých rolí a dále osoby, které Správci spekulativně zaslaly své životopisy bez návaznosti na konkrétní pracovní pozici.

 • Zaměstnanci – tato kategorie zahrnuje zaměstnance a interní pracovníky, kteří se přímo podílejí na činnosti Správce. Kategorie „zaměstnanců“ nezahrnuje nezávislé smluvní partnery a poradce poskytující služby Správci, které lze pro potřeby těchto Zásad definovat jako „dodavatele“.

 • Uchazeči o vzdělávání – kategorie osob, které se zúčastní zápisu, podají žádost o přijetí, přestup či jinak vyjádří svůj záměr využívat vzdělávací a výchovnou činnost Správce.

 • Děti/žáci – tato kategorie je co do svého významu zjevně jednoznačná. Zahrnuje osoby, kterým Správce poskytuje služby v oblasti výchovy a vzdělávání, v souladu se svou zřizovací listinou.

 • Strávník – osoby, které využívají služeb školní jídelny a účastní se tak školního stravování. Ať už se jedná o děti/žáky, zaměstnance školy nebo cizí strávníky.

 • Dodavatelé – jsou partneři, společnosti a např. nezávislí dodavatelé nebo OSVČ, kteří Správci poskytují své služby. V tomto smyslu jsou dodavatelé nezávislí smluvní partneři, OSVČ nebo zaměstnanci dodavatelů a z pohledu ochrany osobních údajů mohou být považováni za zpracovatele. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto smyslu Správce požaduje, aby dodavatelé seznámili své zaměstnance s příslušnými kapitolami Zásad.

 • Další osoby, které může Správce kontaktovat – do této kategorie mohou patřit nouzové kontakty zaměstnanců Správce, osoby potvrzující reference uchazečů a osoby zmocněné zákonnými zástupci k vyzvedávání dítěte/žáka. Tyto kontakty využijeme pouze v případě potřeby.

 • Uživatelé webových stránek – všechny osoby, které otevřou/vstoupí na webové stránky Správce.

 • Návštěvník – jakákoliv osoba, která fyzicky vstoupí do vnějších či vnitřních prostor Správce.

Právní základy zpracování Vašich osobních údajů

Plnění právní povinnosti (ze zákona)

Některé osobní údaje o Vás zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje. Jedná se zejména o vedení povinné dokumentace a údajů v ní jako je např. školní matrika, údaje vyžadované od jiných orgánů veřejné moci apod. Tyto osobní údaje musíme zpracovávat a nepotřebujeme k tomu Váš souhlas, ani nám to nemůžete zakázat. Kterých údajů se takové zpracování týká, je níže dále vysvětleno.

Udělení souhlasu

Za určitých okolností jsme povinni získat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Potvrzení souhlasu je „jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.“ V běžném jazyce to znamená:

 • že nám svůj souhlas musíte dát svobodně, aniž bychom na Vás vyvíjeli jakýkoli nátlak,

 • že musíte vědět, k čemu dáváte svůj souhlas, takže Vám musíme poskytnout dostatek informací,

 • že byste měli mít kontrolu nad tím, s jakými druhy zpracování souhlasíte, a s jakými nikoli,

 • že byste měli výslovně a kladně vyjádřit svůj souhlas – obvykle zaškrtnutím ANO/NE pole, které zajistí jednoznačné a jasné splnění tohoto požadavku.

Takovými případy zpracování osobních údajů na základě souhlasu bývá zejména zpracování bankovního účtu strávníka, pořizování fotografií a jiných audiovizuálních záznamů pro případ propagace a prezentace Správce apod.

Oprávněné zájmy

Jedná se o případ, kdy Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud je to "nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů." Tyto případy zahrnují např. pořizování kamerového záznamu pro oprávněný zájem v podobě ochrany zdraví a majetku nebo vyžadování výpisu z rejstříku trestů THP zaměstnanců zejména pro ochranu zdraví a života dětí/žáků.

 

Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost. Jedná se např. o zpracovávání údajů pro přípravu smlouvy se zájemcem o pronájem, o stravování, pracovněprávní vztah apod.

Ochrana životně důležitých zájmů

Pokud by se stala nehoda, havárie nebo jiná situace, u které může být ohroženo Vaše zdraví nebo jiný životně důležitý zájem, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje.

Vznášení, uplatňování a obhajoba právních nároků

Zpracování osobních údajů v souladu s místní legislativou a dalšími požadavky také citlivých osobních údajů může být z našeho pohledu někdy nezbytné v souvislosti s uplatněním nebo obhajobou našich právních nároků. Legislativa nám to umožňuje, pokud je takové zpracování „nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí“. K takové situaci může dojít, například pokud budeme potřebovat právní poradenství v rámci soudního řízení nebo nám legislativa bude ukládat povinnost uchovávat nebo poskytnout určité informace v rámci soudního řízení.

 

Jaké údaje zpracováváme

Údaje o uchazečích o zaměstnání

Považujeme za přiměřené, že pokud se ucházíte o zaměstnání nebo jste zveřejnili svůj profesní životopis na pracovním portálu nebo profesní kontaktní stránce, nebude Vám vadit, když shromáždíme a použijeme Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vám mohli nabídnout tu nejlepší pracovní příležitost podle Vašich požadavků. Ptáme se jen na informace, které opravdu potřebujeme, jako je:

 • jméno a příjmení

 • váš věk

 • kontaktní údaje

 • údaje o vzdělání

 • profesní praxe

Záleží na Vás, jaké osobní údaje nám poskytnete při osobním setkání nebo v životopisu. Tyto osobní údaje zpracováváme v našem oprávněném zájmu.

Údaje o zaměstnancích

Informace o Vás shromažďujeme hlavně z právní povinnosti vyplívající z právních předpisů ČR:

 • jméno a příjmení

 • datum a místo narození (Pro evidenční listy důchodového pojištění zasílaných na OSSZ)

 • všechna dřívější příjmení (Pro evidenční listy důchodového pojištění zasílaných na OSSZ)

 • rodné číslo (Pro evidenční listy důchodového pojištění zasílaných na OSSZ)

 • místo trvalého pobytu (Pro evidenční listy důchodového pojištění zasílaných na OSSZ)

 • název a adresa cizozemského nositele pojištění a cizozemské číslo pojištění – byl-li zaměstnanec účasten důchodového pojištění v cizině a zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem po ukončení důchodového pojištění v cizině (Pro evidenční listy důchodového pojištění zasílaných na OSSZ)

 • vzdělání a předchozí praxe (Pro správný výpočet mzdy)

 • druh pobíraného důchodu (Pro správný výpočet měsíčních záloh na daně)

 • počet dětí – u žen (Pro zjištění přesného data nároku na odchod do starobního důchodu)

 • zdravotní znevýhodnění (Pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců)

 • údaje o zdravotním stavu (Pro splnění povinností dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách)

 • zdravotní pojišťovna (Pro placení zdravotního pojištění nebo v případě úrazu)

 • státní občanství (Za účelem hlášení zaměstnávání cizinců)

 • příjmení a jméno manžela/ky, název a adresa zaměstnavatele (Prohlášení poplatníka daně z příjmu – pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění a manžel/ka je zaměstnán/a)

 • jméno, příjmení a rodné číslo dítěte (Prohlášení poplatníka daně z příjmu – pokud zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě)

 • výpis z rejstříku trestů (Správce údajů jej vyžaduje v rámci oprávněného zájmu ochrany zdraví a života dětí/žáků a majetku Správce)

 • číslo bankovního účtu (V případě uzavření dohody dle § 143 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce)

 • další údaje pro splnění právní povinnosti dle zvláštních zákonů

Údaje o uchazečích o vzdělání

Údaje, které zpracováváme o uchazečích, na základě zákona (dle § 34 nebo 36 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon), jsou:

 • jméno a příjmení

 • datum narození

 • adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.

Údaje o dětech/žácích

O dětech/žácích, kteří navštěvují naši školu, potřebujeme shromažďovat určité informace, abychom jim mohli poskytovat výchovu a vzdělávání dle školského zákona. Dle § 28 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, o nich zpracováváme následující údaje:

 • jméno a příjmení

 • rodné číslo

 • datum narození (nebylo-li rodné číslo dítěti/žákovi přiděleno)

 • státní občanství

 • místo narození

 • místo trvalého pobytu

 • místo pobytu na území České republiky nebo místo pobytu v zahraničí (podle druhu pobytu cizince)

 • údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání

 • datum zahájení vzdělávání ve škole

 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk

 • údaje o znevýhodnění dítěte/žáka uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti/žákovi školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení

 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

 • zdravotní pojišťovnu (pouze v případě úrazu)

Údaje o zákonných zástupcích dětí/žáků

Tyto údaje o Vás zpracováváme z právní povinnosti, kterou nám ukládá § 28 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, pro zajištění hladkého a bezpečného zajištění průběhu plnění školní docházky, zejména pro lepší informovanost.

 • jméno a příjmení

 • místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu

 • adresu pro doručování písemností

 • telefonické spojení

 • adresa datové schránky, pokud byla zřízena

 • adresa elektronické pošty, pokud byla poskytnuta

Údaje o strávnících

V případě, že dítě/žák naší školy využívá služeb školního stravování, jsme o nich povinni na základě § 28 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, zpracovávat následující informace:

 • jméno a příjmení

 • rodné číslo

 • datum narození (nebylo-li rodné číslo dítěti/žákovi přiděleno)

 • státní občanství

 • místo trvalého pobytu

 • místo pobytu na území České republiky nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě/žák na území České republiky (podle druhu pobytu cizince)

 • datum zahájení a ukončení školské služby nebo vzdělávání,

 • údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání

 • údaje o znevýhodnění dítěte/žáka uvedeném v § 16, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školským zařízením v souladu s § 16, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení

 • označení školy, v níž se dítě/žák vzdělává

Pokud využíváte služeb školního stravování a jste zaměstnanec nebo třetí osoba, zpracováváme o Vás osobní údaje potřebné pro uzavření a splnění smlouvy o stravování.

V případě využívání bankovního účtu pro účely plateb za stravování budeme číslo Vašeho účtu zpracovávat pouze na základě Vašeho souhlasu.

Údaje o dodavatelích

Abychom zajistili hladký průběh spolupráce, potřebujeme vědět několik věcí také o našich dodavatelích. Patří mezi ně kontaktní údaje důležitých osob ve Vaší organizaci, se kterými budeme komunikovat. Jedná se o jména, telefonní čísla a e-mailové adresy. Tyto údaje zpracováváme v oprávněném zájmu. Potřebujeme také další informace, jako je Vaše bankovní spojení, abychom Vám mohli posílat platby za služby, které nám poskytujete (pokud jsou součástí smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli). Takové informace pak zpracováváme, protože jsou nezbytné pro splnění smlouvy.

Další osoby, které může Správce kontaktovat

Pokud Vás uchazeč o zaměstnání uvede jako osobu potvrzující reference, použijeme Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vás kontaktovali právě za účelem potvrzení referencí. Jedná se o součást našich postupů zajištění kvality, které jako organizace považujeme za nezbytné a jako náš oprávněný zájem při zaměstnávání pracovníků.

Pokud Vás zaměstnanec nebo dítě/žák označí za nouzový kontakt a poskytne nám Vaše kontaktní údaje, budeme Vás kontaktovat v případě úrazu nebo nehody. Jistě se shodneme, že jde o klíčový prvek, který v plném rozsahu odpovídá našim oprávněným zájmům.

Pokud Vás zákonný zástupce dítěte zmocnil k vyzvedávání dítěte/žáka ze školy, zpracováváme o Vás osobní údaje v rozsahu:

 • jméno a příjmení

 • datum narození

 • místo trvalého pobytu

Tyto osobní údaje využíváme pro prověření totožnosti vyzvedávající osoby a zpracováváme je v oprávněném zájmu dítěte a jeho zákonného zástupce.

Komu poskytujeme osobní údaje?

Dle okolností a v souladu s platnou legislativou a dalšími požadavky můžeme Vaše osobní údaje různými způsoby a z různých důvodů poskytnout následujícím kategoriím osob:

 • Daňovým, auditním a jiným orgánům, pokud jsme přesvědčeni, že nás k poskytnutí těchto údajů zavazují platné zákony (např. na základě žádosti finančního úřadu, ČSSZ, Policie ČR, OSPOD, Inspektorát práce nebo v souvislosti s plánovaným soudním řízením apod.).

 • Třetím stranám, které jako externí poskytovatelé služeb plní některé z našich funkcí (včetně externích konzultantů, obchodních partnerů a odborných poradců jako jsou právníci, účetní, pracovníci technické podpory a IT poradci).

 • Třetím stranám, které nám poskytují IT služby nebo zajišťují uchovávání našich dokumentů a s nimiž máme uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování údajů (nebo podobnou dohodu).

 • Třetím stranám jako jsou MŠMT a ČŠI, kterým předáváme osobní údaje na základě právní povinnosti uvedené zejména v §28, odst. 5 a §174 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

 • Třetím stranám jako je NIDV a další organizacím zajišťující DVPP, které zpracovávají osobní údaje pedagogů dle § 29 zákona č. 563/2004 Sb., zákona o pedagogických pracovnících nebo i a dalším organizacím zajišťující prohlubování kvalifikace dle §230 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Jak chráníme osobní údaje?

Na ochraně Vašich údajů nám záleží. Zavázali jsme se proto přijmout veškerá přiměřená a vhodná opatření k ochraně osobních údajů, které spravujeme, před zneužitím, ztrátou nebo neoprávněným přístupem. Tuto ochranu zajišťujeme pomocí řady vhodných technických a organizačních řešení. Tato opatření, jejichž prostřednictvím je možné vypořádat se s případným ohrožením bezpečnosti údajů, jsou obsažena jak ve směrnici o zpracování osobních údajů, tak v záznamech o činnostech zpracování osobních údajů. Tyto dokumenty jsou však neveřejné právě z důvodu zvýšení ochrany a zabezpečení osobních údajů.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme jako součást dokumentů v souladu s platnou legislativou. Zejména se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a se spisovým a archivačním řádem školy.

K osobním údajům, které jste nám už poskytli, se váží různá práva. Veškeré Vaše žádosti vyřídíme bez zbytečného odkladu a za všech okolností v souladu s platnými zákony. Vezměte prosím na vědomí, že komunikaci s Vámi zaznamenáváme, abychom zajistili hladké řešení veškerých problémů, na které poukážete.

Právo na vznášení námitek

Pokud Vaše údaje používáme, protože to považujeme za nezbytné k zajištění:

 • našich oprávněných zájmů,

 • životně důležitého zájmu,

 • je to nezbytné pro splnění smlouvy,

 • právní povinnosti

a Vy s tímto použitím údajů nesouhlasíte, máte právo vznést proti němu námitku. Na Váš požadavek odpovíme do 30 dnů (v určitých případech jsme oprávněni toto období prodloužit a toto prodloužení Vám bude vždy zdůvodněno).

Právo na odvolání souhlasu s použitím osobních údajů

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů při určitých činnostech, pro určité účely (např. za účelem prezentace fotografie na webových stránkách Správce) můžete kdykoli odvolat a my ukončíme konkrétní činnost, s jejímž prováděním jste předtím souhlasili. Výjimkou jsou případy, kdy se budeme domnívat, že pro další zpracování Vašich údajů za daným účelem existuje alternativní důvod (např. když se z dobrovolného údaje stane změnou zákona údaj povinný), což je okolnost, o které Vás budeme informovat.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Požadavky na přístup k osobním údajům

Máte samozřejmě právo požádat nás kdykoli o informace o tom, jaké údaje o Vás uchováváme. Zároveň po nás můžete požadovat, abychom Vaše údaje upravili, aktualizovali nebo vymazali. Vaší žádosti můžeme vyhovět, případně Vás požádat o ověření totožnosti a poskytnutí dalších informací o Vašem požadavku a v souladu se zákonem tento Váš požadavek zamítnout, k čemuž vám vždy poskytneme příslušné zdůvodnění. Případný přístup k údajům, které o Vás uchováváme, nebude zpoplatněný, pokud nebude „zjevně bezdůvodný nebo neoprávněný“. Požadavky na poskytnutí dalších kopií takových údajů z naší strany mohou podléhat povinnosti uhradit přiměřený administrativní poplatek. V souladu s platným právem můžeme v podobných případech Vaši žádost i zamítnout. Pokud k tomu dojde, vždy vám sdělíme naše důvody.

Právo na výmaz

Za určitých okolností máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů. Pro dané údaje musí platit některé z následujících kritérií:

 • údaje již nejsou potřebné k účelu, za kterým byly původně získány a/nebo zpracovány,

 • svůj dříve udělený souhlas se zpracováním údajů z naší strany jste následně odvolali a neexistuje žádný platný důvod k jejich dalšímu zpracování,

 • údaje byly zpracovány v rozporu s platným právem (např. způsobem, který není v souladu s GDPR),

 • údaje je nutné vymazat, abychom jako jejich správce splnili své zákonné povinnosti, nebo

 • údaje zpracováváme, protože jsme přesvědčeni, že tím sledujeme své oprávněné zájmy, vy vůči jejich zpracování vznesete námitku a my nemůžeme prokázat, že existují legitimní převažující důvody k jejich dalšímu zpracování.

Pokud vyhovíme platné žádosti o výmaz údajů, přijmeme přiměřená a proveditelná opatření k vymazání příslušných údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud Vaše údaje zpracováváme na základě uděleného souhlasu nebo splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, máte právo požádat o přenos Vašich osobních údajů k jinému správci údajů. V takovém případě Vaše údaje rovnou převedeme nebo Vám poskytneme jejich kopii ve strojově čitelném formátu, pokud to bude technicky proveditelné.

Právo na omezení zpracování

Za určitých okolností máte právo požadovat, abychom zpracování Vašich osobních údajů omezili. V takových případech můžeme Vaše údaje nadále pouze uchovávat a nesmíme provádět jejich další zpracování, pokud nevyjádříte svůj souhlas nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. Mezi okolnosti, za kterých jste oprávněni požadovat omezené zpracování Vašich osobních údajů, patří:

 • Případy, kdy rozporujete přesnost Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Platí-li tato okolnost, omezíme zpracování Vašich osobních údajů do doby, než ověříme jejich přesnost

 • Případy, kdy vznesete námitku vůči našemu zpracování vašich osobních údajů za účelem prosazení našich oprávněných zájmů. Platí-li tato okolnost, můžete požadovat omezené zpracování údajů do doby, než ověříme, jaké jsou naše důvody k jejich zpracování

 • Pokud bude naše zpracování Vašich údajů protiprávní a Vy požádáte o omezené zpracování namísto výmazu

 • Pokud již nebudeme potřebovat zpracovávat Vaše osobní údaje, ale na Vaší straně vznikne potřeba použít tyto údaje k vznesení, uplatnění a obhajobě právního nároku.

Pokud jsme za uvedených okolností Vaše údaje poskytli třetím stranám, budeme tyto strany informovat o Vašem požadavku na omezené zpracování. Výjimku představují případy, kdy by to bylo nemožné nebo by za tímto účelem bylo nutné vynaložit nepřiměřené úsilí. O každém odvolání omezeného zpracování vašich osobních údajů Vás samozřejmě budeme informovat.

Právo na opravu

Máte také právo požadovat opravu veškerých nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které o Vás uchováváme. Pokud jsme za takových okolností Vaše údaje poskytli třetím stranám, budeme tyto strany informovat o Vašem požadavku na provedení oprav. Výjimku představují případy, kdy by to bylo nemožné nebo by za tímto účelem bylo nutné vynaložit nepřiměřené úsilí. Dle potřeby Vám také sdělíme, kterým třetím stranám jsme nepřesné nebo neúplné osobní údaje poskytli. Budeme-li se domnívat, že vyhovění Vaší žádosti není z naší strany žádoucí, sdělíme Vám důvody takového rozhodnutí.

Právo podat stížnost k dozorovému úřadu

Dále máte právo podat stížnost k místnímu dozorovému úřadu, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na začátku tohoto dokumentu:

 

 

 

Jak se s námi můžete spojit

Abyste získali přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli, mohli tyto údaje změnit, nebo pokud se domníváte, že došlo ke zneužití, ztrátě nebo neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, abyste odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud máte jakékoli komentáře nebo návrhy týkající se Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás.

Můžete nám napsat na následující adresu:

Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš

U Stadionu 285

Velká Bíteš 595 01

Kontaktní údaje pověřence osobních údajů jsou:

email:hartmanova@pkkv.cz

tel: +420 724 167 744

 

Jak můžete kontaktovat místní dozorový úřad

Úřad pro ochranu osobních údajů

Telefon: (+420) 234 665 111

Email: posta@uoou.cz

Poštovní adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00

Fax: (+420) 234 665 444

 

Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš
U Stadionu 285
595 01 Velká Bíteš

telefon - škola: 566 532 442
telefon - ústředna: 566 531 431,
kl. 112 - sborovna, 113- ředitelna
e-mail: bednarova.alice@centrum.cz
e-podatelna: e-podatelna.zsdpnvb@seznam.cz
www: http://www.zsdpnbites.cz
DS: 7eysxk5

IČO: 70 831 386

Bankovní spojení:
MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 152 895 560/0600

Created by © 2014 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy